کلوپ کبوتران مسافتی الشتر

مسابقه قم _الشتر
مسابقات پاییزه
صدور کارت شناسایی برای افراد کلوپ